lt
lb

Historie Shot' 65

Vorige pagina Naar hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2: De voorzitters

Flits en Vitesse

In de eerste statuten van Vitesse uit 25 september 1951 staat het volgende bestuur vermeld:
Voorzitter : Joris Pors
Secretaris : Leen van Breugel
Penningmeester: Jan Zoon
Leden: Teus Visser en Henk Alderliesten

Van de vereniging Flits is weinig bekend maar wel is duidelijk dat Paul Broere daar de eerste voorzitter was.

De tweede voorzitter van Shot'65 was Henk van der End.
Hij was voorzitter van 1956 tot 1963.

Jan Zoon, nu 76 jaar, kan zich nog heel goed herinneren hoe het in die tijd ging. Henk en ik kwamen terug uit Indië en hebben toen de club opgericht met een paar vrienden. Ik weet nog dat we vijf jaar bestonden. We hebben toen een asbak laten maken die ik tot op de dag van vandaag nog heb.

Helaas zijn diverse vrienden uit die tijd ons ontvallen maar als ik het lijstje van de foto waar we allemaal opstaan bekijk dan is het goed te constateren dat we volgens mij op Henk en Cor na nog allemaal in leven zijn. "Ik ben op het veertig jarig jubileum van Shot'65 geweest en hoop ook op het vijftig jarig jubileum te zijn want Vitesse en later Shot'65 heb ik al die jaren gevolgd in de kranten" aldus Zoon.

Dolf van den Berghe (1963-1978)

In 1963 brak er een zware tijd aan voor Shot'65. Van den Berghe werd toen voorzitter van Vitesse. Met een onderbreking van zeven jaar was hij bestuurslid tot 1991.

Dolf van den Berghe 29 mei 1975.

Toen hij in Zwijndrecht kwam wonen speelde Dolf voetbal met diverse buurmannen. Maar in de wintertijd werd het vroeg donker en werd het alternatief tafeltennis. In de tijd dat Dolf begon met tafeltennissen waren er nog twee verenigingen Flits en Vitesse. Beiden hadden niet veel leden en speelden in dezelfde zaal, de sportzaal van de Meerdervoortschool aan de Balistraat.

"Op een gegeven moment hebben we de koppen bij elkaar gestoken en besloten om samen door te gaan als Shot'65" aldus het enige erelid dan Shot'65 rijk is.

Dolf van den Berghe is met afstand degene die het langst in het bestuur van Shot'65 heeft gezeten. Hij werd in 1963 voorzitter, daarna algemeen-adjunct, vervolgens secretaris en als afsluiting weer voorzitter. Hij bleef bestuurslid tot 18 september 1978 en stapte toen uit het bestuur. Hij werd toen gekozen in het hoofdbestuur van de omroepvereniging VARA. In 1985 keerde hij terug als voorzitter. In 1991 gaf hij de voorzittershamer door aan zijn zoon Eric van den Berghe.

Henk Overbeek (1972-1976)

Henk Overbeek is voorzitter geworden van Shot'65 in 1972. Hij was eerst penningmeester en werd later gekozen tot voorzitter. In 1976 trok hij zich voortijdig terug als voorzitter. Henk had een droom. Een eigen gebouw voor Shot'65. Samen met Dolf van den Berghe heeft hij vele gesprekken gevoerd met de gemeente. Henk kwam in 1961 in Zwijndrecht wonen samen met zijn vrouw Bonny en zijn twee kinderen Willy en Jan. Hij tafeltenniste al jaren in Assen. Shot'65 deed in de tijd van Henk Overbeek altijd mee aan de avondvierdaagse. Hij zorgde dan altijd voor het natje en droogje voor de lopers. Eén jaar voor de opening van het clubgebouw aan de Saturnusstraat overleed hij plotseling.

Dolf van den Berghe 29 mei 1975.

Hier reikt Henk Overbeek de beker uit van de Zwijndrechtse kampioenschappen aan Leo Stolk.

Uit de batterij van 5 september 1997:
"Bij de dood van Henk Overbeek"

Met grote verslagenheid vernamen wij het bericht dat donderdag 30 augustus jl. onze oud voorzitter Henk Overbeek plotseling is overleden. Hoewel Henk al enige tijd met zijn gezondheid sukkelde, is zijn dood voor ons totaal onverwacht gekomen. Mede om gezondheidsredenen besloot Henk enige jaren geleden te stoppen met zijn vele activiteiten binnen Shot'65. Vele jaren heeft Henk als voorzitter van onze vereniging zijn energie gegeven aan het tafeltennisgebeuren in Zwijndrecht. Onder zijn leiding heeft Shot'65 een enorme groei doorgemaakt en is begonnen met de organisatie van het VIABRO toernooi o.a en de Zwijndrechtse kampioenschappen, twee evenement die nu helaas niet meer bestaan. Maar ook buiten Zwijndrecht, als afdelingsbestuurslid (jeugdcommissaris) is Henk actief geweest, o.a. door centrale jeugdtrainingen te organiseren. Dat vooral de jeugd zijn aandacht had, is een ieder die bij Shot'65 al wat langer meedraait bekend. Vrijwel elke zaterdag stond hij als zaalwacht klaar om de jeugd bij hun wedstrijden te begeleiden. Drie jaar geleden hebben we van Henk afscheid genomen als bestuurslid, nooit beseffend dat we nu reeds voorgoed afscheid van hem hebben moeten nemen. Dankbaar voor al hetgeen hij voor Shot'65 heeft betekend, wensen wij zijn vrouw Bonny en hun kinderen, alle sterkte toe die zij in deze periode nodig zullen hebben om dit zware verlies te kunnen dragen.

Het bestuur van Shot'65.

Uit de Brief van Bonny Overbeek 1 juni 2001.

"Henk heeft het idee geopperd om een kantine te bouwen tussen de twee gymzalen. Het casco is door een aannemer gezet en de leden hebben het verder afgemaakt. Jammer was het dat Henk zelf niet heeft meegemaakt dat het helemaal klaar was. Hij is op 30 augustus 1979 overleden. Het jaar daarop was de kantine klaar. Van het toenmalige bestuur onder leiding van Sjoerd Rijpma kreeg ik de uitnodiging om onze kantine op 31 augustus 1980 te openen. Ik denk daar tot op de dag van vandaag nog met veel dankbaarheid aan terug. Het was een enorme eer de kantine van Shot'65 te openen namens Henk. Ze hebben Henk en mij daar een hele grote dienst mee bewezen.

Bonny Overbeek opent de kantine onder het toeziend oog van Sjoerd Rijpma op 31 augustus 1980. Bonny Overbeek overhandigt de Henk Overbeek beker aan de clubkampioen van 1988, Rachid Ahmed. Op de achtergrond kijken Willem Caspers en Eddy van den Broek mee.

Ook ben ik nog zeer vereerd met het feit dat de clubkampioen van Shot'65 jaarlijks de "Henk Overbeek" beker overhandigt krijgt. Tot de tijd dat ik zeer veel bij Shot'65 kwam heb ik deze beker met zeer veel plezier overhandigt.

Sjoerd Rijpma (1978-1982)

Sjoerd Rijpma nam de voorzittershamer over van Henk Overbeek. Sjoerd was de man met wie Shot'65 de nieuwe accommodatie opende. Sjoerd was ook de voorzitter die met lede ogen moest toezien hoe de complete top bij de jeugd vertrok naar het Heerjansdamse Tablo. Dit gebeurde op de slotavond van 19 juni 1978. 7 jeugdleden van Shot'65 vertellen het bestuur dat zij de Zwijndrechtse tafeltennisclub gaan verlaten. Het bestuur is er kapot van. Willem Jan van Eijsden, Peter van Vuren, Jan Vos, Bram de Muijnck, Henk Driessen, Jeroen Lans en André Poppeliers konden bij het Heerjansdamse Tablo betere trainingsfaciliteiten krijgen. De toenmalige toptrainer Theo Bakker had te veel aantrekkingskracht op de gehele top van Shot'65. Tot overmaat van ramp schreef de Heerjansdamse vereniging een paar maanden later in De Kombinatie dat na het behalen van de titel door team 1 met Jan Vos en Willem Jan van Eijsden in de gelederen dat zij afkomstig zijn uit "de eigen jeugd". De brief van Sjoerd Rijpma van 21 november 1979 uit De Kombinatie: Hoewel wij iedere vereniging het succes gunnen wat wordt nagestreefd willen wij erop wijzen dat sommige verenigingen en in deze regio de t.t.v. Tablo dit succes over de rug van andere verenigingen "kopen (trainingspak, reis- en onkostenvergoeding en een gratis tas. Als je dan echter wordt geconfronteerd met de uitlating "het bestuur van Tablo heeft de gok genomen om 2/3 van het eerste team te vervangen met spelers uit de eigen kweek "dan raak je verontwaardigd over zoweinig sportiviteit. De teleurstelling was voor onze trainer groot. Hij had de voorgaande jaren veel tijd en energie gegeven om de aanwezige talenten te ontwikkelen, waarmee de t.t.v. Tablo nu de goede sier maakt. Ook hij heeft de club mede daardoor verlaten.

Voor Shot'65 heeft de jeugd altijd een belangrijke rol gespeeld. Toen in 1968, drie jaar na de fusie, de jeugd ook welkom was steeg het aantal jeugdleden gestaag door. In de beginjaren zeventig was Shot'65 een toonaangevende vereniging die de top van de jeugd bezat. Dhr. Joha verzorgde de trainingen bij de jeugd en de aanwas was enorm.

vlnr; Wim Jonkergouw, Jan Kortschot, Hermien Janssens,
Sjoerd Rijpma, Elmer de Bruin en Theo Limpens.

Toen Sjoerd Rijpma aantrad in 1978 vertrokken Dolf van den Berghe en Herman de Kok. Het nieuwe clubgebouw was aanstaande.

Het bestuur waar Sjoerd voorzitter van was zag er als volgt uit:
Dick van Meeuwen (secretaris)
Cock van den Berghe (penningmeester)
Elly Bakker (wedstrijdsecretaris)
Ton Lucas, (materiaalcommissaris)
Wim Pastoor (toernooicommissaris)
René Gaillard (jeugd)
De trainers uit die tijd waren de heer Joha en Hans Jonker.

Sjoerd was een manager. De opdrachtgever voor de bouw van de kantine. In de batterij van april 1980 staat goed omschreven hoe Sjoerd's dagen een paar uur voor de start van de bouw van de kantine:
9.30 : Ik kom op mijn werk
9.31 : telefoon, de gemeente: de bouw kan niet doorgaan want er liggen diverse leidingen : gas, elektra, riolering , verwarming. Als de leidingen omgelegd moeten worden zijn de kosten voor de vereniging. Tja wat nu?
9.35 : weer de telefoon: Hijbeek: Wat moeten we doen meneer Rijpma? De heiers staan klaar, als we vandaag niet kunnen heien halen we alle stellingen vandaag nog weg!
10.35: gebeld met gemeentehuis Zwijndrecht, firma Hijbeek, Ron Straks, Dick van Meeuwen (dagelijks bestuur) en Wim van Gelder (bouwcommissie).
12.00: de aap uit de mouw. Niet de vereniging maar de gemeente is verantwoordelijk voor het omleggen van de leidingen want Shot'65 heeft een bouwvergunning.
13.00: de gemeente doet in overleg met Sjoerd een voorstel om het gebouw 6 meter naar achteren te plaatsen zodat er geen enkele leiding moet worden omgelegd.
Meer ruimte voor de fietsen en verder geen obstakels meer. De volgende dag (6 maart 1980) om 8.00 uur in de morgen ging de eerste paal de grond in.
Op maandag 27 september 1982 trok Sjoerd Rijpma zich terug als voorzitter van Shot'65.

Wim Jonkergouw (1982 – 1985)

Wim Jonkergouw was nog niet zo lang lid van Shot'65 toen men hem vroeg om in de statutencommissie plaats te nemen. Het huishoudelijk reglement en de conceptstatuten zijn grotendeels door hem gemaakt. De start van de periode Wim Jonkergouw was moeizaam. Tijdens de Algemene Ledenvergadering waar Wim gekozen werd lukte het niet om een penningmeester te vinden. Een speciale ledenvergadering moest daarvoor uitgeschreven worden. Het bestuur had op voorhand aangegeven dat als er geen passende penningmeester gevonden zou worden het in zijn geheel zou aftreden. Het lukte, want Wim Groeneweg keerde terug in het bestuur als penningmeester. Ook Aad Hennekes maakte zijn opwachting in het bestuur als materiaalcommissaris. In januari 1983 stonden er 180 leden vermeld in de door het bestuur gesaneerde ledenlijst. Ook het traliewerk dat nog steeds aan de buitenkant van het gebouw kleeft stamt uit 1983. De eerste problemen ten aanzien van de bardienst kwamen in die tijd ook boven. Het bestuur deed keer op keer een oproep om bardiensten te draaien.

Elmer de Bruin (rechts) wordt voor de derde keer clubkampioen.
Wim Jonkergouw overhandigt de Herman Overbeek beker.

Elly Bakker vertrok als wedstrijdsecretaris, Aad Hennekes nam het van haar over en René Gaillard werd materiaalman. Ad van Vuren kwam als secretaris en vertrok. Hij werd opgevolgd door Cees Baarda. Ab van Dordregt wordt wedstrijdsecretaris jeugd wat toen nog geen bestuursfunctie was. René Gaillard treedt tussentijds af. Theo Limpens was in het bestuur van Wim Jonkergouw de toernooileider. Ab van Dordregt treedt toe tot het bestuur als jeugdwedstrijdsecretaris.

Aad Hennekes treedt af en wordt opgevolgd door Peter Beekhuizen. René Gaillard treedt af en wordt opgevolgd door René Buys. Het prestatiegericht tafeltennissen doet zijn intrede. Wim Jonkergouw kijkt met gemengde gevoelens terug aan zijn tijd als voorzitter. Aan de ene kant kon hij zijn ei kwijt met de nieuw huishoudelijke regels en de statuten. "Het bestuur was een mengeling van mensen met onverenigbare karakters. Ook de bezetting wisselde zo sterk dat het bijna onmogelijk was om een beleid uit te stippelen" aldus Wim. Toch waren er ook vele leuke momenten. Waar Wim nog met veel plezier naar terugkijkt zijn de nachtzwemmarathon waar Shot'65 in die jaren zeer goede resultaten behaalden.

Voor Shot'65 deelnemende zwemmers aan de marathon: Boven vlnr:
Wim Jonkergouw, Fanny Limpens, Bonny Overbeek, Ank Jonkergouw,
Aad Hennekes, Minke Overbeek en Michel van Dordregt.
Onder vlnr: Theo Limpens, Hanneke Kooyman en René Gaillard Vooraan:
De kinderen van Wim en Ank Jonkergouw

Wim Jonkergouw stapte op11 januari 1985 uit het bestuur van Shot'65

Gerhard Geesink (1985 – 1985)

Gerhard Geesink trad aan na een bestuurscrisis aan als voorzitter. Overigens vertelt de geschiedenis ons dat hij werd gekozen boven Dolf van den Berghe. Hij gaf in zijn eerste artikel in de Bat'terij aan dat hij twee doelen voor ogen had: Het stoppen van de neergang van het aantal leden en het verbeteren van de financiële situatie

Hij tekende al zijn teksten met Uw voorzitter

Het bestuur dat samen met Geesink aan die klus begon bestond uit de volgende personen:
Cees Baarda (secretaris)
Wim Groeneweg (penningmeester)
Peter Beekhuizen (wedstrijdsecretaris)
Theo Limpens (toernooien)
Ab van Dordregt (jeugd)
René Buys (materiaal)
Bonny Overbeek (lid)
Herman de Kok (Bar)

John Jansen (overleden in 2001) bedankte als hoofdredacteur van de batterij. De problematiek van de clubkleding stond hoog op de agenda. Geen wit, een shirt met korte mouwen. Het liefst niet alleen tijdens competitiewedstrijden maar ook bij trainingen en vriendschappelijke duels.

Gerhard Geesink reikt de prijzen uit tijdens het scholierentoernooi,
april 1985.

Het ging al vrij snel mis. Het bestuur raakte in de diepste crisis uit de geschiedenis van Shot'65 en trad in zijn geheel af. Het doel om leden te behouden lukte niet. Eind 1985 waren er nog 115 over. Een commissie van wijze mannen (Dolf van den Berghe, Wim Jonkergouw en Sjoerd Rijpma) ging aan de slag. Sprak alle bestuursleden apart en trok de conclusie dat er niets meer te lijmen viel. Zij kwamen tot het volgende bestuur dat de problemen uit de wereld moest helpen: Het nieuwe bestuur dat aantrad bestond uit de volgende personen:
Dolf van den Berghe (voorzitter)
Henri Keeris (secretaris)
Cock van den Berghe (penningmeester)
Peter Beekhuizen (wedstrsecretaris)
Robert Troost (jeugd)
Wim Groeneweg (materiaal)
Theo Limpens (toernooien, voor het zevende achtereenvolgende jaar )

Dolf van den Berghe (1985 – 1992)

Dolf schreef zijn eerste artikel in de batterij op vrijdag de 13de. Het bleek geen ongeluksdag te zijn want Dolf redde de club van de ondergang door niet meer naar het verleden te kijken maar naar de toekomst.

De uitwisselingen met St. Hendricus begonnen in die tijd. De Barcoördinator verdween uit het bestuur. Bernie Keeris stopt als eindredacteur van de batterij Herman Kusters volgt Herman de Kok op als barcoördinator. John Jansen komt terug als eindredacteur van de batterij samen met Eddy van den Broek, Theo Limpens en Henri Keeris verlaten het bestuur en worden opgevolgd door Eddy van de Broek en John Smidt. Die laatste wordt vrijwel direct opgevolgd door Willem Caspers. Gerd Fröberg wordt wedstrijdsecretaris Robert Troost stopt er mee.

Dolf van den Berghe eindigt zijn laatste artikel dat hij als voorzitter in de batterij schrijft als volgt:

---------28 ½ - 7 = 21 ½ -----------

Het is een cryptische uitdrukking waarin hij aangeeft hoe lang hij bestuurslid bij Shot'65 is geweest. Van september 1978 tot september 1985 (7 jaar) is hij geen lid van het bestuur geweest. Op 2 juni 1992 heeft Dolf 21 ½ jaar in het bestuur van Shot'65 dienst gedaan.

Foto: februari 1991 En zo geschiedde het dat Dolf de voorzittershamer doorgaf aan zijn zoon Eric

Eric van den Berghe (1992 – 1996)

Eric van den Berghe heeft de volgende herinneringen.

"Wat staat je bij van jouw periode als voorzitter van Shot '65 en schrijf daarover een stukje voor het jubileumboek. Op deze vraag nee zeggen, kan natuurlijk niet, maar makkelijk is het niet. Eerst moet ik denken aan de periode dat ik lid was, van mijn negende jaar tot mijn zevenendertigste. Ook een aardige periode. Veel speelplezier, vrienden en een vrouw aan over gehouden. Kortom, volgens mij een hele leuke club om lid van te zijn. Was ik waarschijnlijk ook nog wel geweest, als ik niet uit Zwijndrecht was weggegaan. Maar nu het antwoord op de vraag. De vier jaar dat ik voorzitter ben geweest bestaan eigenlijk uit twee tegengestelde delen. Het begin was erg zwaar als nieuwe voorzitter, maar zeker ook voor de vereniging. Financiële problemen en weinig animo bij leden om zaken te organiseren. Voor iedereen binnen de vereniging was dit een niet erg leuke tijd. Toch heeft dit wel veel positieve gevolgen gehad. Er kwam een bestuur met een mix aan jonge enthousiaste leden en enkele meer ervaren mensen. Die hebben er samen erg veel tijd en energie in gestoken om weer uit het dal te komen. En dat is zeker gelukt, zowel op sportief als op financieel gebied. Dan is de rol van voorzitter ook makkelijk, want elk bestuurslid doet zijn taak en het effect daarvan zie je terug in de vereniging. Alle leden (nou ja, bijna dan) worden actiever en er wordt weer van alles georganiseerd en ontstaat er weer een bloeiende vereniging.

Eric geeft de beker die hoort bij de Open Zwijndrechtse
kampioenschappen aan Ronald van Kampen

Aan de laatste twee jaar als voorzitter denk ik dan ook met veel plezier terug, ondanks dat we bepaalde periodes wel elke week vergaderden en ook op de maandagavond nog met elkaar over de vereniging spraken. De maandagavond is ook eigenlijk wat mij het meeste bij staat. Eigenlijk een trainingsavond, maar vooral ook een avond waarop iedereen zijn of haar mening geeft over allerlei onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Soms werd er bij geschreeuwd en was het heftig, maar vooral ook gaf het een goede indruk welke dingen nu voor de leden belangrijk waren. De kantine was dan een grote bestuurskamer. Daarnaast was het toch zeker ook gezellig. Ik mis dan ook niet zozeer het tafeltennissen, maar wel zo af en toe de maandagavond aan de bar".

Bert Korteweg (1996 – 2012)

Bert Korteweg 2001

Bert Korteweg kwam als secretaris in 1994 van de vereniging Serve'71 uit Hendrik Ido Ambacht naar Shot'65. Hij werd voorzitter van Shot'65 in 1996. Tijdens het tijdperk Korteweg werd grote publiciteit verkregen door het organiseren van onder andere 3 interlands, een kick off van de nationale heren en damescompetitie en het binnenhalen van Gerdie Keen, veelvoudig nationaal kampioene, als jeugdtrainster van Shot'65. Korteweg wordt ook de voorzitter die Shot'65 mee gaat nemen naar de volgende locatie in Zwijndrecht.

Op de ALV van juli 2001 deelde hij de leden mee dat, na jarenlange moeizame onderhandelingen, overeenstemming was bereikt met de gemeente over een nieuw onderkomen voor onze club. De Walburghal zal de komende jaren onze club onderdak gaan bieden en bijna alle door onze club gestelde eisen zijn door de gemeente ingewilligd. "Er is helaas wat achterstand met de plannen bij de gemeente zodat we nog ruim een jaar geduld moeten hebben. We gaan echter niet achteroverleunen en afwachten maar zullen het proces scherp volgen. Samen met penningmeester Wim van Hees en de overige bestuursleden trok Korteweg Shot'65 uit de financiële problemen. Deze waren in de jaren voor 1994 ontstaan door onder andere diefstal uit de verenigingskas door een medewerkster en financieel wanbeheer van de toenmalige bestuurders waardoor een enorme huurachterstand was ontstaan. Dankzij de inspanningen van het totale bestuur en de werving van een aanzienlijke som aan sponsorgelden, was Shot 65 binnen enkele jaren weer een kerngezonde club.

Het bestuur van Shot'65 had in 2001 de volgende samenstelling:
Voorzitter Bert Korteweg
Secretaris Paul Hendriks
Penningmeester Gerd Fröberg,
Wedstrijdsecretaris Steven van Woerkens,
Jeugdwedstrijdsecretaris Erik Jan Bosselaar
Toernooien Leon Timmerman
Bar Marcel Rooijers

Bert Korteweg is op 12 januari 2012 voorgedragen om tot erelid van de vereniging te worden benoemd, wegens zijn verdiensten als bestuurslid (18 jaar), waarvan 16 jaar als voorzitter.

Erik Jan Bosselaar (2014 – heden)

Erik Jan Bosselaar 2014

Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering werd Erik Jan Bosselaar in oktober 2014 tot nieuwe voorzitter gekozen.
Het is geweldig dat, na een lange voorzittersloze periode, er nu weer een voorzitter is met concrete ideeën en die veel ervaring heeft met leiding geven. Erik Jan is namelijk directeur van twee vestigingen van De Hypotheker.

Vorige pagina Naar hoofdstuk 3
rt
rb
© Copyright 2013 - 2023 - Tafeltennisvereniging Shot '65